PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI na rok szkolny 2016/2017- 2018/2019

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Zamkowa 1 , 22-300 Krasnystaw

                                                                                  

PROGRAM 

WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI

na rok szkolny 2016/2017- 2018/2019

,, Nie przez obcych wsparcie i łaskę, lecz przez własne usiłowania dochodzi naród do szczęścia,

cnoty i sławy’’

                                Tadeusz Kościuszko

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2016 r.

     SPIS TREŚCI

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. WSTĘP
 3. WIZERUNEK WYCHOWAWCZY SZKOŁY
 4. CELE PRIORYTETOWE SZKOŁY
 5. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY
 6. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH
 7. WIZERUNEK ABSOLWENTA
 8. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 9. FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYKI

10. EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYKI

 1. i PROFILAKTYKI

1. PODSTAWA PRAWNA

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art.48 ust. 1; art. 53 ust.3; art.70 ust.1; art.72 ust.1) (Dz. U.      z 1997r. Nr 78 poz. 483)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 1, 5, 33, 34a, 40) (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (art. 6) (Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 07 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 52 poz. 466 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2012r. poz. 977)
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. (dz. U. z 2015r. poz.1249)
 • Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

2.      WSTĘP 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Wychowanie, to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości w sferze: fizycznej , psychicznej, społecznej i aksjologicznej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

Szkolny program wychowawczy i profilaktyki wspomaga kompleksowo wychowanie i nauczanie wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenie dla rozwoju uczniów.

O zachowaniach problemowych (ZP) młodzieży mówimy, gdy:

 • Są niezgodne ze społecznymi oczekiwaniami, normami, standardami, wyzwalają dezaprobatę społeczną.
 • Stanowią ryzyko dla zdrowia, łączą się z psychopatologią i trudnościami w podejmowaniu ról społecznych.
 • Mają tendencję do kumulowania się, łączenia się w syndromy zachowań.
 • ZP ograniczają liczbę i częstość zachowań konwencjonalnych; utrudniają prawidłową socjalizację. Przykładami ZP są m.in.: wagary, używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja i życie seksualne, przemoc, wulgaryzmy, izolacja, niejedzenie, Internet – zbyt długie przebywanie w wirtualnej rzeczywistości, fobie szkolne itd.

Wyodrębnia się stopnie zagrożenia:

1. Grupa niskiego ryzyka – należą do niej osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych – są jeszcze przed inicjacją.

2. Grupa podwyższonego ryzyka – znajdują się w niej osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne – są po inicjacji – u których ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka (eksperymentatorzy).

3. Grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne są głęboko utrwalone i które odczuwają poważne negatywne konsekwencje (zdrowotne i społeczne) swoich zachowań ryzykownych.

Systemowe podejście do profilaktyki uwzględniające środowisko, w którym przebywa dziecko, jest związane z czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi.

Wśród czynników ryzyka wymienia się m.in.:

a) Czynniki ryzyka związane z rodziną – rozpad więzi małżeńskiej, brak konsekwencji rodziców, brak zainteresowania ze strony rodziców  itp.

b) Czynniki ryzyka związane z edukacją – niskie wyniki szkolne, małe zaangażowanie w naukę, negatywne nastawienie do szkoły, słaba więź ze szkołą,

c) Środowiskowe czynniki ryzyka – przynależność do „problemowych” grup rówieśniczych, aprobata dla zachowań problemowych rówieśników i dorosłych, przeprowadzki, słaba więź z Kościołem,

d) Osobowe czynniki ryzyka - brak lub słabe poczucie własnej wartości, niestabilna,  nieadekwatna samoocena, niska odporność na stres itp.

Odpowiadającymi wymienionym grupom czynników ryzyka – czynnikami chroniącymi są m.in.:

a) Silne przywiązanie do rodziców (więzi emocjonalne), przyjazny, ciepły dom, spójność oddziaływań wychowawczych, wysoka, adekwatna samoocena, system wartości, normy, religijność,

b) Zaangażowanie w naukę szkolną (dążenie do zdobywania wiedzy), zainteresowania, umiejętność radzenia sobie ze stresem,

c) Pozytywna grupa rówieśnicza, umiejętności społeczne, brak akceptacji dla zachowań odbiegających od norm społecznych, uczestnictwo w życiu kościelnym,

d) Stabilna i adekwatna samoocena, stabilne poczucie własnej wartości, odporność na stres itp.

e) indywidualne cechy i zachowania ucznia.

Działalność profilaktyczna szkoły polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

W przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich substancji psychoaktywnych,

W przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów , którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną biologicznie są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.

W przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania substancji psychoaktywnych lub występowanie innych zachowań ryzykownych które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

W wytyczeniu celów, zadań i sposobów realizacji programu profilaktyki pomaga znajomość i uwzględnianie wypracowanych na świecie i w Polsce różnych modeli podejść do wczesnej profilaktyki – strategii profilaktycznych.

Wymienia się następujące strategie:

- działania informacyjne (oparte o procesy poznawcze) – dostarczenie adekwatnych, prawdziwych i aktualnych informacji o istniejących zagrożeniach i możliwościach zabezpieczenia się przed nimi ,

- działania edukacyjne (w zakresie umiejętności) – pomoc w uczeniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych: podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna,

- działania o charakterze alternatywnym – kształtujące pozytywną świadomość siebie i innych oraz oferujące możliwość zadowolenia i uzyskania pozytywnych wzmocnień bez konieczności sięgania po zachowania problemowe,

- działania interwencyjne – pomoc osobom dysfunkcjonalnym w identyfikowaniu swoich problemów i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania, udzielanie wsparcia,

- działania w zakresie zmiany prawa (przepisów)

- działania w zakresie zmian środowiskowych – identyfikacja i zmiana tych czynników środowiska społecznego, które sprzyjają zachowaniom dysfunkcyjnym.

Działania profilaktyczne przyniosą spodziewane efekty, jeśli będą adekwatne do potrzeb oraz gdy spełnione zostaną podstawowe warunki i zasady, m.in.:

W zakresie obowiązków i działalności edukacyjnej szkoły:

- poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowego rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków psychoaktywnych a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne, podejmowanie interwencji profilaktycznej,

-rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

-kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych a szczególnie samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

-kształtowanie krytycznego myślenia w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

- prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

W zakresie działań wychowawczych:

- zadbanie o znajomość prawa i postępowanie zgodnie z nim,

- współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

- poznanie elementarnej wiedzy na temat istniejących zagrożeń,

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do najważniejszych wartości w życiu,

- wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą i społecznością lokalną,

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowawców i rodziców,

- doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania relacji z uczniami, warsztatowej pracy z grupą,

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców oraz rodziców,

- rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej,

- wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych

W zakresie działań informacyjnych:

- dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków i substancji psychoaktywnych,

- udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców w przypadku używania substancji psychoaktywnych,

- przekazanie informacji uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

- informowanie uczniów oraz rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią

Program wychowawczy i profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Spójność ta przejawia się w momencie wyznaczania celów ogólnych w kontekście aspektów wychowania, tj. wspomaganie (promocja zdrowia) kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznanych za pożądane, profilaktykę zachowań ryzykownych oraz korekcję deficytów i urazów. Te aspekty wychowania i profilaktyki będą realizowane na lekcjach z wychowawcą i zajęciach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz pedagoga szkolnego.

 Szkoła współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno - epidemiologicznymi, Policją, w szczególności przy opracowaniu wśród uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.

3. WIZERUNEK WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 1. Misja szkoły

           Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady wolności, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i demokracji. Nauczyciele w swojej pracy kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej ucznia. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców i opiera się na ich zgodnym współdziałaniu w realizacji celów szkoły.

 1. Wizerunek szkoły

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych opartych o podstawowe wartości: miłość, mądrość, uczciwość, wolność, tolerancję, dobro, piękno, jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i w swych działaniach wspiera rozwój każdego ucznia.Pomagając uczniom w wszechstronnym rozwoju, szkoła wykorzystuje wzorzec, jakim jest patron szkoły- Tadeusz Kościuszko.

4. CELE PRIORYTETOWE SZKOŁY

Cele ogólne uwzględniające aspekty wychowania:

Cel 1: Rozpoznanie i zintegrowanie środowiska wychowawczego.

Cel 2: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

Cel 3: Kształtowanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi.

Cel 4: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  młodzieży.

Cel 5: Kształtowanie człowieka kulturalnego wrażliwego na potrzeby innych i świadomie uczestniczącego

           kulturze.

Cel 6: Kształtowanie człowieka ogólnie wykształconego przygotowanego do kontynuowania nauki.

Cel 7: Wychowanie do wartości.

Cel 8: Kształtowanie postaw obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać

           się we współczesnym świecie.

 Cel 9:   Kształtowanie poczucia estetyki i postaw proekologicznych.

Cel 10: Wspieranie działań wychowawczych rodziny.

Cel 11: Niesienie pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Cel 12: Promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             Cel.13: Zmniejszenie stopnia zagrożenia młodzieży uzależnieniem od substancji psychoaktywnych                                                                                                                                                                    Cel.14: Zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

5.  CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY

CEREMONIAŁ I SYMBOLE NARODOWE

Ceremoniał szkolny ma na celu poszanowanie symboli narodowych, wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych.  Służy właściwemu planowaniu i organizowaniu uroczystości szkolnych. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych w stroju galowym, którego istotnym elementem jest biała koszula lub bluzka. Uczniowie szkoły uczestniczą w uroczystościach poza szkolnych odbywających się w środowisku lokalnym.

Symbole narodowe :

Godło–powinno być umieszczone w salach lekcyjnych i reprezentacyjnych pomieszczeniach szkoły, w miejscach centralnych, na najbardziej widocznych ścianach.

Flaga powinna zawsze być umieszczona w miejscach widocznych, nie może dotykać ziemi. Nie wolno wieszać flagi zabrudzonej lub podartej, mocować do niej żadnych ozdób lub napisów.     

Hymn państwowy – uczniowie znają tekst i melodię „Mazurka Dąbrowskiego”. Powinien być grany lub śpiewany w chwilach uroczystych takich jak :

- inauguracja i zakończenie roku szkolnego

- święta państwowe

Uczniowie znają te symbole i szanują. Znają ich tradycje i znaczenie.

Sztandar szkoły

Szkoła posiada sztandar, którego symbolika odnosi się do patronatu szkoły. Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby, wybrane spośród najlepszych uczniów. Członkowie pocztu ubrani są w stroje galowe, przez prawe ramię mają przewieszone biało – czerwone szarfy. W środku idzie osoba niosąca flagę, po bokach asysta.

TRADYCJE SZKOŁY

Istotnym elementem pracy wychowawczej w naszej szkole są uroczystości związane z obchodami ważnych świąt państwowych oraz imprezy kulturalno – rozrywkowe, tradycyjnie ujmowane w corocznie opracowanym i aktualizowanym kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych.

Uroczystości i imprezy charakteryzuje wysoki poziom pod względem organizacyjnym i artystycznym. W ich przygotowaniu uczestniczą uczniowie naszej szkoły. 

6.    OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

W procesie wychowania uczymy młodych ludzi, jak być wolnymi od napięć, stresów, lęków, różnorodnych zniewoleń czy uzależnień, zniechęcenia, zwątpienia, małoduszności. Zadaniem wychowawców jest budzić wyższe zainteresowania, wyższe pragnienia, aby uchronić niedoświadczoną        i niedojrzałą młodzież przed złudną fascynacją zmysłami, przed negatywnymi skutkami masowej kultury, przed poczuciem beznadziejności i bezsensu życia. Jako wychowawcy uczymy rozumieć głęboki sens wszelkich norm, zakazów, które stoją na straży prawdziwej wolności.

Wychowawca winien ukazywać wychowankom wartości duchowe w całym ich pięknie i powabie- zarówno intelektualne, naukowe, moralne, społeczne, religijne.

Wychowawca:

1.Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadniczą rolę w funkcjonowaniu szkoły, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym.

2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołowych oraz między uczniami a dorosłymi, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca bliżej poznaje uczniów, ich zdrowie, cechy osobowościowe, warunki rodzinne i bytowe, ich potrzeby i oczekiwania.

4.Rozpoznaje i diagnozuje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe wychowanków.

5. Wnioskuje o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

6. Uczestniczy w pracach Zespołu Wspierającego.

7. Wychowawca :

1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające osobowość jednostki i integrujące zespół uczniowski , wycieczki, wieczorki, gry zespołowe, konkursy itp. oraz ustala treść i formę zajęć realizowanych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,

3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka , dotyczy uczniów szczególnie zdolnych a także mających trudności i niepowodzenia w nauce,

4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci oraz włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły - spotkania z rodzicami są protokołowane,

5. Współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz problemów zdrowotnych, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

6. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych.

8. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

- przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w „Systemie pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie”.

- przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

- przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

- zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju  związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów, orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp., analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

- określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

- w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z zapisami „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie.”.

- złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

- poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

- monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

- informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej   i postępach ucznia;

-angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

- prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

- stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji;

-  prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia;

- udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

9.Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:

-  organizuje spotkania z rodzicami,

- prowadzi korespondencyjną wymianę informacji z rodzicami uczniów o efektach nauki oraz o problemach wychowawczych,

- analizuje bilans zdrowia uczniów pod kątem wskazań lekarskich,

- przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami,

- współorganizuje pomoc w nauce uczniom mającym trudności.,

-  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen i dokumentację wychowawczą,

- sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,

- wypisuje świadectwa szkolne.

10.Wychowawca w celu prawidłowego spełnienia zadań wychowawczych powinien organizować spotkania z rodzicami przynajmniej 3 razy w roku, a w szczególnych przypadkach częściej.

11.Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, rady pedagogicznej oraz pedagoga szkolnego, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

12. Podczas procedury skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły wychowawca jest rzecznikiem ucznia z „urzędu”.

7.  WIZERUNEK ABSOLWENTA

Celem naszych działań wychowawczych i profilaktycznych jest wychowanie absolwenta, który:

 • Jest przygotowany do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidaryzmu, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności praw człowieka.
 • Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci święte symbole szkoły- Sztandar.
 • Zna historię swojej „małej ojczyzny” czyli szkoły, miasta, regionu oraz dziedzictwo kulturalne Europy i Świata.
 • Jest przygotowany do świadomego wyboru zawodu, ma odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności umożliwiających mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni.
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem, umie zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną.
 • Umie samodzielnie i krytycznie myśleć, ma wysoką kulturę osobistą i kulturę języka.
 • Ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.
 • Zna dobrze przynajmniej jeden język obcy.
 • Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy.
 • Zna i stosuje zasady prawidłowego komunikowania się z ludźmi, akceptuje i wykorzystuje w swoim życiu pozytywne wzorce zachowania.
 • Umie rzetelnie pracować, jest zaradny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy.
 • Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasady dobrych obyczajów.
 • Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.

8.  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. W ciągu roku szkolnego organizuje, co najmniej dwa zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy, w celu wymiany informacje o postępach, trudnościach w nauce, o zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 3. Dla rodziców (opiekunów prawnych) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia szkoła organizuje wstępne spotkania w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim z:
 • Edukacyjnymi zasadami i wymaganiami szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia
 • Zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów.
 1. Oprócz stałych spotkań, szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu) możliwości uzyskania:
 • Informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka.
 • Informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia dziecka.
 1. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami przez:
 • Rozmowy w czasie zebrań, spotkań.
 • Indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców.
 • Indywidualne rozmowy na zaproszenie wystosowane przez szkołę.
 • Rozmowy telefoniczne i korespondencję.
 • Konsultacje wychowawców z rodzicami (wg opracowanego harmonogramu konsultacji w danym roku szkolnym).
 1. W sytuacjach trudnych wychowawczo szkoła powiadamia na bieżąco rodziców/opiekunów ucznia.
 2.  W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) danego ucznia.

9. FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYKI

 1. Lekcje wychowawcze i przedmiotowe.
 2. Akademie, apele.
 3. Pogadanki, prelekcje.
 4. Udział w seansach filmowych, spektaklach teatralnych.
 5. Wycieczki i rajdy.
 6. Zawody sportowe.
 7. Konkursy przedmiotowe i olimpiady.
 8. Akcje charytatywne.
 9. Zajęcia warsztatowe i terapeutyczne.
 10. Zajęcia z pedagogiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, Policją, sanepidem i inne.
 11. Spotkania z rodzicami.
 12. Gazetki szkolne.

10. EFEKTY Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYKI

Uczeń:

 • umie współpracować z innymi, jest świadomy swego miejsca w społeczności klasowej i szkolnej
 • czynnie uczestniczy w życiu szkoły
 • uświadamia sobie konieczność działania w imię dobrze pojętego dobra społeczności szkolnej
 • godnie reprezentuje swoją szkołę
 • zna zasady dobrego wychowania
 • umie w odpowiedni sposób zachowywać się wobec innych ludzi, kolegów, rodziców, ludzi starszych, potrafi zachować się w sposób odpowiedni w miejscach użyteczności publicznej i innych instytucjach
 • ma poczucie integracji z klasą, umie się komunikować, zaprezentować, nabywa umiejętność słuchania i pomagania innym, wie jakie znaczenie ma empatia
 • jest tolerancyjny, wykazuje wrażliwość na ludzką krzywdę i nieszczęście
 • wie czym jest asertywność (potrafi wyrazić własne zdanie) zna różne sposoby rozwiązywania konfliktów, umie sobie radzić z agresją  i złością
 • nabywa umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych , ma wiedzę na temat stresu i jego konsekwencji, wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych
 • zna techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania
 • zna i potrafi sprecyzować swoje zainteresowania , uzdolnienia , preferencje zawodowe
 • stale rozwija swoje zainteresowania,
 • staje się coraz bardziej samodzielny i twórczy
 • zna i potrafi sprecyzować swoje preferencje zawodowe
 • ma orientację jeżeli chodzi o możliwości dalszego kształcenia oraz rynek pracy
 • potrafi się zaprezentować , ma wiadomości na temat rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania dokumentów niezbędnych do starania się o pracę, ma informacje na temat różnych zawodów
 • jest świadomy swoich praw i obowiązków w społeczeństwie demokratycznym
 • zna święta narodowe i związaną z nimi historię
 • umie wyjaśnić znaczenie symboli narodowych i okazuje im należyty szacunek
 • bierze udział w organizowanych uroczystościach patriotycznych
 • wykazuje się aktywnością społeczną i obywatelską na rzecz określonych ludzi, grup społecznych i zbiorowości

11. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYKI

 • Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na dany rok szkolny 2016/2017 (działania z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za realizację) – załącznik nr 1
 • Tematyka godzin wychowawczych (Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) – załącznik nr 2
 • Karta zachowań ucznia (wzór) - – załącznik nr 3
 • Procedury postępowania w rożnych sytuacjach zagrożeń – załącznik nr 4
 • Plan wychowawczy i profilaktyki poszczególnych klas  wraz z tematyką godzin wychowawczych (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) – załącznik nr5
 • Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na dany rok szkolny – załącznik nr 6
 • Opinia Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego na temat programu wychowawczego i profilaktyki załącznik nr 7
 • Dokumentacja wychowawcza  – załącznik nr 8                                                                                                                                                                                                                   Opracowanie:

zespół ds. opracowania programu

wychowawczo-profilaktycznego

 


Szukaj

Menu użytkownika