TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

Ocena użytkowników:  / 3

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV

1. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

3. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

4. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

5. Co nas łączy –prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

6. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

7. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

10. Planowanie własnego rozwoju.

11. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

12. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

13. Jak się uczyć efektywnie. Techniki uczenia się.

14. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

15. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?

16. Problemy okresu dorastania.

17. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

18. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

19. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

20. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach .

21. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

22. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

2. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

3. Oswajanie stresu.

4. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

5. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

6. Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

8. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

9. Jak powiedzieć nie? „Asertywność sztuką bycia sobą”.

10. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

11. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

12. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

14. Być czy mieć ?

15. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.

16. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

17. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

18. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

19. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

20. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

21. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

22. Konwencja Praw Człowieka i podstawowych Wolności – znam i rozumiem.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek.

2. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

3. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

4. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

5. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

6. Człowiek twórczy a używki.

7. Mój stosunek do: kary śmierci, eutanazji, samobójstwa, aborcji.

8. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów..

9. Zagrożenia płynące z Internetu. CYBERBULLYING, CYBERPRZEMOC.

10. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

11. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

12. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

13. Profilaktyka uzależnień –skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla organizmu człowieka.

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

15. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

16. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

17. Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne, w którym żyje.

18. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

19. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

20. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.

21. Budowanie wartości moralnych sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność , szacunku dla siebie i innych.

22. Rola i miejsce Polski i Polaków w Europie i na świecie.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Egzaminy zewnętrzne – procedury.

2. Matura i co dalej? – Planuję swoją ścieżkę zawodową

3. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.

4. Moda na dobre wykształcenie – "wyścig szczurów".

5. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.

6. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.

7. Pasja a sukces zawodowy.

8. Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru.

9. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do egzaminów.

10. Reklama samego siebie – cv, list motywacyjny, autoprezentacja.

11. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do egzaminów..

12. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś.

13. Własny STYL a nakazy mody..

14. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.

15. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista.

16. Pasja a sukces zawodowy.

17. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.

18. Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ?

19. Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, normy i reguły obyczajowe i religijne, itp.

20. Preorientacja zawodowa –realizacja zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

21. Współczesne zagrożenia rodziny, co niszczy, a co chroni więzy rodzinne.

22. Choroby cywilizacyjne jak poznać, że się jest chorym.

23. Odpowiedzialność prawna i cywilna za własne słowa i czyny.

 

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I KLASA II KLASA III

1. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

3. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

4. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

5. Co nas łączy –prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

6. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

7. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

10. Planowanie własnego rozwoju.

11. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

12. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

13. Jak się uczyć efektywnie. Techniki uczenia się.

14. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

15. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?

16. Problemy okresu dorastania.

17. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

18. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

19. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

20. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach .

21. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

22. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

2. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

3. Oswajanie stresu.

4. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

5. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

6. Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

8. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

9. Jak powiedzieć nie? „Asertywność sztuką bycia sobą”.

10. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

11. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

12. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

14. Być czy mieć ?

15. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.

16. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

17. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

18. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

19. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

20. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

21. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

22. Konwencja Praw Człowieka i podstawowych Wolności – znam i rozumiem.

23. Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa/ojcostwa.

1. Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek.

2. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

3. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

4. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

5. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

6. Człowiek twórczy a używki.

7. Mój stosunek do: kary śmierci, eutanazji, samobójstwa, aborcji.

8. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów..

9. Zagrożenia płynące z Internetu. CYBERBULLYING, CYBERPRZEMOC.

10. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

11. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

12. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

13. Profilaktyka uzależnień –skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla organizmu człowieka.

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

15. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

16. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

17. Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne, w którym żyje.

18. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

19. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

20. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.

21. Budowanie wartości moralnych sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność , szacunku dla siebie i innych.

22. Rola i miejsce Polski i Polaków w Europie i na świecie.

23. Ekologia to moda, czy konieczność?

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH i PROFILAKTYCZNYCH

Ocena użytkowników:  / 0

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH i PROFILAKTYCZNYCH

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

na rok szkolny 2016/2017

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2016/17 opracowano w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń cyberbullingiem, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi

 

Szczegóły w załączniku

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Ocena użytkowników:  / 0

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2014r. poz. 382 z późn. zm. )

2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r , poz. 487 z późn. zm. )

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2015r. poz. 335 z późn. zm. )

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii( Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)

7. Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 64) z późn. zm.)

WYKAZ PROCEDUR:

1. Procedura postępowania w sytuacji wypadku na terenie szkoły.

2. Instrukcja szczegółowa postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku.

3. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

4. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

5. Procedura postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów.

6. Procedura postępowania w przypadku przemocy psychicznej, cyberprzemocy.

7. Procedura postępowania w przypadku przemocy domowej.

8. Procedura w przypadku przeżyć traumatycznych ucznia.

9.Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia.

10.Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.

11.Postępowanie w przypadku zakłócania przez ucznia toku lekcji.

12.Postępowanie w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.

13.Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w trakcie lekcji.

14.Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

15.Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowań świadczące o demoralizacji.

16.Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

17.Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.

18.Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.

19.Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.

20.Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia dziennika lekcyjnego.

21.Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

22. Procedura postępowania w przypadku ucieczek z lekcji, wagarów.

23.Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły.

24.Procedura postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia dokonanej na terenie szkoły.

25.Procedura postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia dokonanej poza szkołą.

26.Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej).

27. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Procedury.docx)Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń[ ]41 kB997 Pobieranie

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów

Ocena użytkowników:  / 0

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1   IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. 2.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkac ( Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015r., Poz. 1113
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015r., Poz. 956)
 5. 5.Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U.z 2015 r.poz. 843).
 6. 6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

 

IInformacje ogólne

§ 1.1. Każdy uczeńZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krasnymstawie ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb.

1.2. Każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krasnymstawie, w przypadkach, o których mowa w § 3 ma prawo do uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności (niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełno sprawnościami sprzężonymi);

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. 4.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 2. 5.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest także rodzicom i nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 3. 6.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
 4. 7.Pomoc psychologiczno – pedagogicznej jest organizowana i udzielana we współpracy z :
  1. rodzicami ucznia;
  2. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krasnymstawie,
  3. instytucjami działającymi na rzecz rodziny - MOPS, PCPR,
  4. Domem Dziecka w Krasnymstawie,
  5. Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie,
  6. Placówkami doskonalenia nauczycieli.
 5. 8.Z inicjatywą o pomoc psychologiczno – pedagogiczną może wystąpić:
  1. uczeń,
  2. rodzic ucznia,
  3. dyrektor,
  4. każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem,
  5. pielęgniarka szkolna,
  6. poradnia,
  7. asystent edukacji romskiej,
  8. pomoc nauczyciela,
  9. pracownik socjalny,
  10. asystent rodziny,
  11. kurator sądowy.
 6. 9.Wnioski ustne przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych wnioski lub prośby można kierować pisemnie lub drogą elektroniczną do sekretariatu szkoły. W tym przypadku obieg dokumentów pozostaje zgodny z instrukcją kancelaryjną.

10. W szkole zatrudnia się pedagoga.

II Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 2.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb,
 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania,
 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
 4. dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2.2.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być świadczona również w formach zorganizowanych. Są to:

 1. 1)zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze czas trwania jednostki zajęć 45 minut, liczba uczestników maksimum 8 osób,

-adresaci: uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

-zadania: pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

- podstawa udzielania: na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

- prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia czas trwania jednostki zajęć 45 minut, liczba uczestników maksimum 8 osób. okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora,

-adresaci: uczniowie szczególnie uzdolnieni,

- zadania: rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,

- podstawa udzielania: na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach,

- prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne czas trwania jednostki zajęć 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, liczba uczestników maksimum 5 osób, okres udzielania pp zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu,

-adresaci: dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

zadania: do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

- podstawa udzielania: orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej,

- prowadzący: specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,

4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym czas trwania jednostki zajęć 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, liczba uczestników maksimum 10 osób, okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora,

-adresaci: uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

-zadania: eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego,

-podstawa udzielania: orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP

- prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej czas trwania jednostki zajęć 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, liczba uczestników nieokreślona, okres udzielania pp zgodnie z liczbą godzin doradcy zawodowego,

-adresaci: uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,

- zadania: wspomaganie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej,

-podstawa udzielania: zajęcia organizowane zgodnie z planem pracy wychowawczej,

- prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

 1. 2.Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:
  1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga
  2. porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli;
  3. warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z planem wychowawczym klasy i planem pracy pedagoga;
  4. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego –w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.

III Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami.

1. W szkole powołuje się Zespółds.pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.

2. Zespół tworzą odpowiedni nauczyciele, wychowawcy, i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

3. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

4.Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:

 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania doindywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwości psychofizycznychucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 2. rodzaj i zakreszintegrowanych działań nauczycieli i specjalistówprowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że wprzypadku:
  1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
  2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
  3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań                 o charakterze socjoterapeutycznym;
  4. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
  5. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocypsychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,w którym poszczególne formy pomocy będąrealizowane, ustalone przez dyrektora przedszkolalub szkoły zgodnie z przepisami;
  6. działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi , w tym poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
  7. zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, także działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposób realizacji tych działań;
  8. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,               zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii;

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie kształcenia w szkole,

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy uczeń kontynuuje kształcenie w danej szkole.

7. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

9. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

10. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

11. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 10. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.

13. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu, o których mowa w ust. 9.

§ 4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej pozostałym uczniom.

1. Niniejszy paragraf określa zasady organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom:

 1. posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 3. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy   w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację nauczycielom uczącym w danej klasie.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

8.Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego ucznia.

9. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

10. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację na spotkaniu z rodzicami zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji w Dzienniku Wychowawczym klasy.

13. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

14. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją             i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

15. Wychowawca klasy prowadzi niezbędną dokumentację związaną z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, określoną w Rozdziale VI.

16. Nauczycielom pracującym z uczniem objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczną zaleca się prowadzenie notatek z zapisem postępu w rozwoju ucznia.

 
   

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki wychowawcy klasy i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów

§ 5. 1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 1. przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z § 3;
 2. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 3. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 4. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                   i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia             i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
 5. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z § 4;
 6. złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 7. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
 8. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 9. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej   i postępach ucznia;
 10. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 11. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy;
 12. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                             i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji;
 13. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia;
 14. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 1. 2.Wychowawca realizuje zadania poprzez:
 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
 5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny           i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 10. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego                             i efektywnego organizowania sobie pracy;
 11. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 12. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów innych wyjazdów.
 13. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 14. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
 15. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami                     o udzielenie pomocy.

§ 6. 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:

 1. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
 2. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
 3. świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 4. dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach.
  5. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  6. dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia;
  7. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
  8. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
  9. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;
  10. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                 i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
  11. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia.
  12. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
  13. stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

§ 7. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego.

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 10. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 11. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                 i wychowawców;
 12. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 13. prowadzenie szkoleń dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad                 w zakresie wychowania;
 14. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego                       i Programu Profilaktyki;
 15. udział w opracowywaniu programu profilaktyki;
 16. przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;
 17. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga wraz z numerem kontaktowym. Wszelkie informacje dla rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły w zakładce „ pedagog szkolny”.

ROZDZIAŁ V

Dokumentowanie organizacji i działań w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej

§ 8. 1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w celu dokumentowania organizacji i działań wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi się niżej wymienioną dokumentację:

 1. 1)dzienniki zajęć pozalekcyjnych;
 2. 2)dziennik pedagoga
 3. 3)dziennik wychowawczy klasy”;
 4. dodatkową dokumentację stanowią IPET –y.

2.Rodzaj dokumentacji i sposób prowadzenia dokumentacji jest zgodny z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

3. Dokumentacja wymiona w ust. 1 jest własnością szkoły i podlega archiwizacji zgodnie             z Instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wspierania rozwoju każdego ucznia naszej szkoły, do zespołowego współdziałania na rzecz ucznia i wzajemnej pomocy w realizacji zadań związanych z organizacją i świadczeniem wspierania psychologicznego                               i pedagogicznego.

2. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno pedagogicznej są zobowiązani do włączania rodziców w proces wspierania ucznia, a tym samym budowania edukacyjnej triady Rodzic – Uczeń – Nauczyciel.

3. System wspierania uczniów obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.

Przedstawiony i zaopiniowany na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2015r

Podkategorie

Szukaj

Menu użytkownika